Gå direkt till sidans innehåll

4:3 Nöjd Kund Index

Indikator HR. 4

Mål: Utvecklingen av Nöjd Kund Index (NKI) ska redovisas

Genom undersökningar får invånarna i ägarkommunerna svara på frågor kring hur avfallshanteringen fungerar, hur nöjda de är med avfallshämtarna, tillgänglighet på återvinningscentralerna och bemötande från personal. Detta sammanställs till ett NKI-värde.

Nöjd Kund Index

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet:
4,3 (2022)
Utgångsvärde:
3,8 (2013)
Mål:
4,4 (2020)

Kommentar

År 2021 är fjärde året som nöjdkundhetsenkäten genomförts digitalt. Det har visat sig vara ett bra sätt att få fler yngre invånare att svara på enkäten. Totalt antal svar var 1282 st.

NSR:s kunder är överlag mycket nöjda. Ett NKI-värde på 4,3 på en femgradig skala är att be- trakta som mycket högt. Nöjdheten är även hög när det gäller de allra flesta frågor i undersök- ningen. NKI-värdet är dock något lägre i årets mätning än tidigare år. De flesta skillnader mellan årets undersökning och föregående år är av mindre karaktär.

Det NKI-värde som förändrats mest i årets undersökning i jämförelse med föregående mätning är frågan ”Hur nöjd är du med det bemötande och engagemang som du möts av hos kundservice?”. Den har gått från 4,3 år 2020 till 4,1 år 2021. I denna fråga är det framförallt Åstorp kommun som har minskat i nöjdhet, men även Helsingborg kommun har haft en liknande minskning i nöjdheten.

En ny fråga ställdes i årets undersökning, gällande huruvida hushållet har haft mer avfall under pandemin än innan. Den kommun som har störst andel respondenter som svarar att avfallet har ökat är Helsingborg (19 %). Den kommun vars avfall har ökat i minst utsträckning är Bjuv (13 %).

Det vi har fått fram genom kundundersökningen är att boende i flerfamiljsfastigheter inte anser att de får tillräckligt med information om sortering från fastighetsägaren. Förtroendet för att vi hanterar avfallet på rätt sätt är i 2021 års undersökning 69 %, mot 72 % föregående år.

Uppdaterad: 2024-04-02