Gå direkt till sidans innehåll

1:1:1 Totala avfallsmängden exklusive trädgårdsavfall

Indikator HR. 1

Mål: Den totala avfallsmängden per invånare (exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent till 2024 jämfört med 2017.

Avfall Sverige sammanställer de totala avfallsmängderna årligen utifrån data som rapporterats i databasen Avfall web. Genom att minska mängden med 20 procent blir den totala avfallsmängden 320 kilo per invånare och år. De sex procent av Sveriges kommuner med lägst avfallsmängd hamnar på en mycket god hållbarhet och NSR:s vision är att tillhöra den kategorin. Bakgrundsfärgerna i diagrammet visar tillståndsklassningen enligt Avfall Sverige.

Avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet:
339 kg/inv (2023)
Utgångsvärde:
404 kg/inv (2017)
Mål:
320 kg/inv (2024)

Kommentar

Avfallsmängderna går ner, men för sakta.
Under 2022 sjönk de totala avfallsmängderna för hela NSR med 13 kg per invånare och år jämfört med 2021. Det som minskat jämfört med föregående år är matavfall, förpackningar och tidningar samt insamlade mängder på återvinningscentralerna.
Matpriserna har ökat mycket under 2022 vilket kan bidra till att matavfallet hart minskat. Invånarna är mer rädda om maten de har och låter inte den bli gammal i kylen, även tar vara på resterna mer. Om de inte behöver köpa nya förpackningar med mat bidrar det också till mindre förpackningsmaterial.
De totala avfallsmängderna sjönk i alla kommuner utan Båstad under 2022.
I Bjuv ser vi att restavfallsmängderna har ökat 10 kg/inv. medan matavfallet har minskat med 15 kg/ inv. Även det nedklassade matavfallet har minskat med 4 kg per invånare. Att matavfallet minskat så mycket beror delvis på att det har hamnat i restavfallet men kan också vara att matsvinnet har minskat
Båstad har ökat sin totala avfallsmängd medtotalt 8 kg. Det som har ökat är restavfallet med 5 kg och förpackningar och tidningar med 4 kg medan matavfallet ligger kvar på samma. Ökningen i avfallsmängderna kan vara att alla sommarevent är tillbaka som vanligt med en stor befolkningsökning, 17 000 invånare till över 100 000 invånare under en del veckor på sommaren. Även om vi i avfallsmängderna tar hänsyn till fritidsboende och gästnätter får vi inte med de som besöker över dagen eller bor hos vänner och bekanta.
Helsingborg minskar totala avfallsmängden med nästan 15 kg per invånare och år. Här kan vi se att det är restavfall och matavfall som står för största minskningen på nästan 10 kg per invånare. Restavfallet minska 10 kg och matavfall 3 kg. Även förpackningar och tidningar minskar med 5 kg. Att matavfallet minskat kan vara att matsvinnet har minskat.
Höganäs minskade med cirka 12 kg per invånare och år. Här kan vi se att minskningen av den totala avfallsmängden beror på mindre restavfall, mindre matavfall samt en minskning på återvinningscentralerna. På återvinningscentralen är det framför allt det som går till energiåtervinning som har minskat.
I Åstorp ser vi att den totala avfallsmängden minskat med 3 kg per invånare och år. Vi ser också att restavfallet har gått upp med nästan 15 kg medan mat har minskar med 12 kg, även det nedklassade matavfallet har minskat vilket är bra även om vi kan se en stor förflyttning av matavfallet till restavfallet. Minskningen av den totala avfallsmängden i Åstorp beror på minskning på återvinningscentralerna.
Ängelholm har minskat sin totala avfallsmängdmed 13 kg per invånare och år. Tyvärr ser vi en enorm ökning av restavfall på över 18 kg och en minskning av matavfall med 27 kg per invånare och år. Detta är en negativ trend som måste vändas. Vi kan även se en minskning på återvinningscentralerna.
Det är positivt att nästan alla kommuner har minskat sin totala avfallsmängd men för att vi ska nå målen till 2024 måste alla invånare fortsätta minska sina avfallsmängder.
”Alla invånare behöver minska sina avfallsmängder med ca 17 kg per år fram till och med 2024.”
Om man tittar på de totala avfallsmängderna ur ett NSR-perspektiv så innebär det att samtliga invånare i regionen behöver minska sina totala avfallsmängder med ungefär 17 kg/invånare och år för att målet på 320 kg/invånare ska nås. Under 2022 minskade vi 13 kg vilket innebär att vi måste jobba med avfallsminimering för att nå målen till 2024. Anledning som kan ha bidragit till minskade avfallsmängder är inflationen. Räntorna har ökat, elpriserna har gått upp, matpriserna har ökat utan att lönerna gått upp. Invånarna behöver tänka efter mer innan de konsumerar. Vi kan se att förpackningar och tidningar minskar lite samt matavfallet minskat samtidigt som Livsmedelsverket meddelar att matsvinnet fortsätter minska även om det fortfarande är mycket mat som slängs i onödan.

Under 2021 sjönk de totala avfallsmängderna för hela NSR med mindre än 1 procent jämfört med 2020. Det innebär en minskning med ungefär 2 kg per invånare och år. Det som minskat jämfört med föregående år är inkomna mängder avfall till återvinningscentralerna, vilket också kan ses på antalet besök som var ungefär 15 000 färre än år 2020. Detta kan hänga samman med pandemirestriktionerna som inte var lika hårda 2021 vilket inneburit att invånarna hittat på andra aktiviteter än rensa förråd och renovera, vilket verkar skett i högre utsträckning 2020.

Även mängderna rent matavfall har minskat om man tittar på ett medelvärde för alla NSR kommunerna. Dock verkar detta i själva verket bero på att det skett en förflyttning av matavfallet eftersom vi kan se att det är mer matavfall som slängts i restavfallet samt att mängderna nedklassat matavfall ökat jämfört med 2020.

De totala avfallsmängderna sjönk i 4 av 6 kommuner. Om man tittar på de totala avfallsmängderna ur ett NSR-perspektiv så innebär det att samtliga invånare i regionen behöver minska sina totala avfallsmängder med ungefär 15 kg/invånare och år för att målet på 320 kg/invånare ska nås.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>560 kg/inv

1

 Mindre god hållbarhet

450–560 kg/inv

2

 God hållbarhet

370–450 kg/inv

3

 Mycket god hållbarhet

<370 kg/inv

Uppdaterad: 2024-04-02