NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 2 Från avfall till resurs
Huvudområde AP.2

Målområde 2 Från avfall till resurs

Detta målområde syftar till att hanteringen av avfall ska utföras på mest lämpligt sätt. Avfallet ska i största möjliga mån ses som en resurs i ett kretslopp, där vi materialåtervinner i största möjliga mån och därefter energiåtervinner. Det är viktigt att det miljöfarliga avfallet fasas ut för att miljön ska påverkas så lite som möjligt. Effektmålen som mäts per
invånare tar hänsyn till gäst nätter, arbetsplatsnetto samt fritidsboenden som hämtas från Avfall Web.

NSR
Mål

Effektmål - hushållsavfall

Minska mängden restavfall

IndikatorAP.2.1:1

Mängd restavfall per invånare

Status: Målet ser ut att uppnåsMålet ser ut att uppnås
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Öka återvinningsgraden

IndikatorAP.2.1:2

Andel återvunnet inom olika avfallsslag.

Minska farligt avfall i restavfallet

IndikatorAP.2.1:3

Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2017

Minska textilier i restavfallet

IndikatorAP.2.1:4

Andel textilier i restavfallet

Minska restavfall från återvinningscentralerna

IndikatorAP.2.1:5

Mängd restavfall från återvinningscentralerna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017

Externslam som främjar miljönytta

IndikatorAP.2.1:6

Andel behandlad mängd slam med teknik som främjar miljönytta.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017

Effektmål - verksamheter

Schaktmassor

IndikatorAP.2.2:1

Andel återanvända schaktmassor.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017

Öka utsorterat avfall från verksamheter

IndikatorAP.2.2:2

Andel utsorterat avfall från verksamheter.

Rätt sortering av farligt avfall från verksamheter

IndikatorAP.2.2:3

Verksamheters farliga avfall, sorterat och omhändertaget.

Uppdaterad: 2022-07-11