Gå direkt till sidans innehåll

1:1:1 Totala avfallsmängden exklusive trädgårdsavfall

Indikator ÄD. 1

Mål: Den totala avfallsmängden per invånare (exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent till 2024 jämfört med 2017.

Avfall Sverige sammanställer de totala avfallsmängderna årligen utifrån data som rapporterats i databasen Avfall web. Genom att minska mängden med 20 procent blir den totala avfallsmängden 320 kilo per invånare och år. De sex procent av Sveriges kommuner med lägst avfallsmängd hamnar på en mycket god hållbarhet och NSR:s vision är att tillhöra den kategorin. Bakgrundsfärgerna i diagrammet visar tillståndsklassningen enligt Avfall Sverige.

Avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet:
339 kg/inv (2023)
Utgångsvärde:
404 kg/inv (2017)
Mål:
320 kg/inv (2024)

Kommentar

Avfallsmängderna går ner, men för sakta.

Under 2023 sjönk de totala avfallsmängderna för hela NSR med 14 kg per invånare och år jämfört med 2022. Det som minskat jämfört med föregående år är restavfall, grovavfall hämtat fastighetsnära, tidningar, glasförpackningar och det nedklassade matavfallet samtidigt som matavfallet har ökat.
De totala avfallsmängderna sjönk i alla kommuner under 2023.

I Bjuv minskade den totala avfallsmängderna med 5 kg per invånare och år. Minskningen beror på mindre insamlade förpackningar och tidningar där glasförpackningar står för den största minskningen, nästan 5 kg per invånare och på. Vi ser även att restavfallsmängderna har ökat 2 kg per invånare och år, matavfallet har ökat med 17 kg per invånare och år medan det nedklassade matavfallet har minskat med 15 kg. Detta kan innebära att Bjuvsborna har blivit bättre på att sortera sitt matavfall samtidigt som vi ser att matsvinnet ökat lite. NSR har under året arbetat med att minska det nedklassade avfallet genom utbildning och samverkan med våra entreprenörer. Under 2023 var det även en del dumpningar i miljörummen i Bjuv. Flera fastighetsägare rapporterade om detta, det var ofta stora svarta sopsäckar med frukt och grönt i. Detta kan vara en orsak till att restavfallet har ökat lite.

Båstad har minskat sin totala avfallsmängd med nästan 42 kg. Det som har minskat är restavfallet med 11 kg, matavfallet med 10 kg samt förpackningar och tidningar med 19 kg. De minskade avfallsmängderna kan bero på det ekonomiska läget med höjda räntor, dyrare el och mat så unnar sig inte invånarna sig restaurangbesök och upplevelser i samma utsträckning och Båstad som är en turistkommun märks detta av. Vi kan även se en ökning i antal abonnemang av fyrfackskärl vilket kan vara en anledningarna till avfallsminskningen i Båstad. Enligt travelnews är resor något som svenskar håller högt och fortsätter unna sig även trots det ekonomiska läget. Detta kan visa sig i siffrorna genom att fritidshusägarna i Båstad åker utomlands i större uträckning än att vara i sommarhuset.

Helsingborg minskar totala avfallsmängden med nästan 9 kg per invånare och år. Här kan vi se att det är restavfall, matavfall samt förpackningar och tidningar som minskar medan insamlad mängd på återvinningscentralen har ökat lite.

Höganäs minskade de totala avfallsmängderna med nästan 25 kg per invånare och år. Det vi kan se är att restavfall, förpackningar och tidningar minskar. Under 2023 har matavfallsmängderna ökat i kommunen och en stor insats som skett är att alla flerfamiljsfastigheter och verksamheter fått ut matavfallskärl vilket bidrar till att alla kan sortera ut matavfallet. Vi kan också se på villastatistiken att fler småhus väljer alternativ 1 som är full sortering. Denna abonnemangsform har ökat med nästan 500 abonnenter medan övriga abonnemangsformer minskar. Av förpackningarna är det framförallt glasförpackningarna som minskar och detta beror på att vi nu separerar glas och metall i flerfamiljsfastigheter

I Åstorp ser vi att den totala avfallsmängden minskat med nästan 19 kg per invånare och år. Vi ser att restavfallet har gått ner med 26 kg medan mat har ökat med 21 kg, även det nedklassade matavfallet har minskat med 7 kg. Detta innebär att mer matavfallhar sorterats ut. Likt i Bjuv har NSR arbetat med att minska det nedklassade matavfallet genom utbildning och samverkan med entreprenörer. I Åstorp har även rådgivare varit ute tillsammans med tillsyn för att öka utsorteringen av matavfall hos restauranger.

Ängelholm har minskat sin totala avfallsmängdmed 21 kg per invånare och år. Restavfallet har minskat med ca 22 kg medan matavfallet har ökat med 19 kg. 2022 var det tvärt om så under 2023 har vi vänt trenden i en positiv riktning. Även har NSR arbetat med att minska det nedklassade matavfallet genom utbildning och samverkan med entreprenörer. Även grovavfall hämtat fastighetsnära och förpackningar minskar med nästan 6 kg vardera.
Det är positivt att alla kommuner har minskat sin totala avfallsmängd men för att vi ska nå målen till 2024 måste alla invånare fortsätta minska sina avfallsmängder.

Om man tittar på de totala avfallsmängderna ur ett NSR-perspektiv så innebär det att samtliga invånare i regionen behöver minska sina totala avfallsmängder med ungefär 19 kg/invånare och år för att målet på 320 kg/invånare ska nås. Under 2023 minskade vi ca 13 kg vilket innebär att vi måste jobba med avfallsminimering för att nå målen till 2024. Vi kan se att förpackningar och tidningar minskar med 7 kg, restavfall med nästan 9 kg samtidigt som matavfallsmängderna ökar ned 4 kg. Även det nedklassade matavfallet minskar samtidigt. Detta visar att under 2023 har mer matavfall sorterats ut från restavfallet.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>560 kg/inv

1

 Mindre god hållbarhet

450–560 kg/inv

2

 God hållbarhet

370–450 kg/inv

3

 Mycket god hållbarhet

<370 kg/inv

Uppdaterad: 2024-04-25