NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 2 Från avfall till resurs / Schaktmassor
Indikator AP.2.2:1

Schaktmassor

Mål: 50 procent av de schaktmassorna, som NSR hanterar, ska renas i den grad att de ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.

Idag används obehandlade förorenade schaktschaktmassor till sluttäckning av NSR:s deponier. Behovet av dessa kommer minska i takt med att deponierna sluttäcks. Behandling och återanvändning av förorenade jordschaktmassor är nödvändigt för inte att fylla upp kvarvarande deponiutrymme mer än nödvändigt. Behandlade jordschaktmassor ska kunna återanvändas i konstruktions- och anläggningsändamål och bidra till cirkulära flöden samt minskade transporter.

Andel återanvända schaktmassor.

Uppdaterad: 2020-04-02