NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 2 Från avfall till resurs / Öka utsorterat avfall från verksamheter
Indikator AP.2.2:2

Öka utsorterat avfall från verksamheter

Mål: Regionen ska verka för att andelen utsorterat avfall från verksamheter ska öka till 2024.

Mycket av verksamheternas avfall kan materialåtervinnas. Vid miljötillsyn kontrolleras verksamheternas källsortering och avfallshantering.

Datakälla: Stickprovskontroller.

Kommentar

Saknas statistik.

Uppdaterad: 2020-04-02