NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 2 Från avfall till resurs / Externslam som främjar miljönytta
Indikator AP.2.1:6

Externslam som främjar miljönytta

Mål: 100 procent av externslammet som samlas in från enskilda avlopp behandlas med mest lämplig teknik för att främja miljönytta till 2024.

Framtiden är oviss för slamhanteringen i regionen. Dess flöden bör kartläggas för att hitta fler möjligheter att ta vara på de nyttiga ämnen som förekommer i slammet. Det är viktigt att säkra en tillfredställande behandling av slam i framtiden.

Andel behandlad mängd slam med teknik som främjar miljönytta.

Uppdaterad: 2020-04-02